Sơ đồ tổ chức phòng Quản lý Công nghệ thông tin

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ: PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN